ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชนัญญา 0935814119 820315381432 J&T Express Jul 03, 2020 MA382
อัญชิสา 0993401424 616290526585 J&T Express Jul 02, 2020 MA381
รัตนาภรณ์ 0994965611 820313280135 J&T Express Jul 02, 2020 MA380
นิตยา 0909829083 820313283506 J&T Express Jul 02, 2020 MA379
อภิษฐา 0870522807 820313275051 J&T Express Jul 02, 2020 MA378
กรรณกา 0970029803 820313288126 J&T Express Jul 02, 2020 MA377
เบญจวรรณ 0881640503 615399439852 J&T Express Jul 01, 2020 MA376
จิรวัฒน์ 0914088771 820307863841 J&T Express Jun 29, 2020 MA375
สมร 0996122656 820307857176 J&T Express Jun 29, 2020 MA374
ประวิทย์ 0819295419 612648556715 J&T Express Jun 29, 2020 MA373
นิว ลัดดา 0972375639 SHD0062700031 J&T Express Jun 27, 2020 MA372
ณัฐณรัณ 0642469595 615205687482 J&T Express Jun 27, 2020 MA371
อุไรรัตน์ 0626016690 611281286840 J&T Express Jun 27, 2020 MA370
ปวิณา 0926856810 820305668464 J&T Express Jun 26, 2020 MA369
kidsty 820304207866 J&T Express Jun 25, 2020 MA368
ร้านOH แม่จ๋า 0908909904 820302789191 J&T Express Jun 24, 2020 MA367
เอกพล 0980404863 619822217921 J&T Express Jun 23, 2020 MA366
โนรยารัตน์ 095662267 820300558416 J&T Express Jun 23, 2020 MA365
อนุธิดา 0986699620 820300553332 J&T Express Jun 23, 2020 MA364
สุภาพร 0846513960 820299725884 J&T Express Jun 22, 2020 MA363
รัตติพร 0870535461 614460396270 J&T Express Jun 22, 2020 MA362
Norlyne 0937716840 610706349245 J&T Express Jun 19, 2020 MA361
จารุชา 0845509449 613106314251 J&T Express Jun 19, 2020 MA360
นันท์นภัส 0924192594 611594688666 J&T Express Jun 19, 2020 MA359
จารุวรรณ 0922769969 820295301210 J&T Express Jun 19, 2020 MA358
จิรนันท์ 0850304318 820295294092 J&T Express Jun 19, 2020 MA357
ศิริกานดา 0969686360 820295296166 J&T Express Jun 19, 2020 MA356
วิศัลยา(บุษ) 0819411546 619026897226 J&T Express Jun 18, 2020 MA355
จิรวัฒน์ 0914088771 6124748777162 J&T Express Jun 17, 2020 MA354
นุชนาถ RM34000830213 Kerry Jun 17, 2020 MA353
จารุวรรณ RM34000830212 J&T Express Jun 17, 2020 MA352
บงแอ๊ดวานซ์ 025593071 820292420651 J&T Express Jun 17, 2020 MA351
ขวัญฤดี 0942606536 612920303671 J&T Express Jun 17, 2020 MA350
พรสวรรค์ 0982361043 618209961272 J&T Express Jun 17, 2020 MA349
เขมจิรา 0895599433 618565735060 J&T Express Jun 16, 2020 MA348
ธนา 0979465199 612424936583 J&T Express Jun 16, 2020 MA347
สุพรรษา 0948239263 616145341103 J&T Express Jun 16, 2020 MA346
วลัยรัตน์ 0818945046 617778542732 J&T Express Jun 16, 2020 MA345
ภาวรรณ 0801635462 JDOF52493067 Kerry Jun 15, 2020 MA344
เบบี้แคร์ระยอง 0800989700 SHD0061500048 -ด่วนINTER EXPRESS Jun 15, 2020 MA343
เบบี้แคร์บ้านฉาง 0957286717 SHD0061500045 -ด่วนINTER EXPRESS Jun 15, 2020 MA342
พรชนก ปานshop SHD0061300007 -ด่วนINTER EXPRESS Jun 13, 2020 MA341
แอมมี่ 0933297824 SHD0061300006 -ด่วนINTER EXPRESS Jun 13, 2020 MA340
อาทิตย์ TH0304CPRKQ6G Flash Express Jun 12, 2020 MA339
อนุธิดา TH5402CPRKQ2C Flash Express Jun 12, 2020 MA338
นวพรรณ TH6407CPRKQ0I Flash Express Jun 12, 2020 MA337
วิไลลักษณ์ TH0301CPRKP6B Flash Express Jun 12, 2020 MA336
ศิริมา 0868829500 611946683810 J&T Express Jun 10, 2020 MA335
กฤษณะ 0899927424 616773014804 J&T Express Jun 10, 2020 MA334
ธนญดา สุคนธสิทธิ์ 0946241556 612915433900 J&T Express Jun 10, 2020 MA333
ชื่อลูกค้า : ชนัญญา 0935814119
Tracking number : 820315381432
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA382
ชื่อลูกค้า : อัญชิสา 0993401424
Tracking number : 616290526585
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA381
ชื่อลูกค้า : รัตนาภรณ์ 0994965611
Tracking number : 820313280135
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA380
ชื่อลูกค้า : นิตยา 0909829083
Tracking number : 820313283506
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA379
ชื่อลูกค้า : อภิษฐา 0870522807
Tracking number : 820313275051
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA378
ชื่อลูกค้า : กรรณกา 0970029803
Tracking number : 820313288126
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA377
ชื่อลูกค้า : เบญจวรรณ 0881640503
Tracking number : 615399439852
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA376
ชื่อลูกค้า : จิรวัฒน์ 0914088771
Tracking number : 820307863841
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA375
ชื่อลูกค้า : สมร 0996122656
Tracking number : 820307857176
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA374
ชื่อลูกค้า : ประวิทย์ 0819295419
Tracking number : 612648556715
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA373
ชื่อลูกค้า : นิว ลัดดา 0972375639
Tracking number : SHD0062700031
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA372
ชื่อลูกค้า : ณัฐณรัณ 0642469595
Tracking number : 615205687482
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA371
ชื่อลูกค้า : อุไรรัตน์ 0626016690
Tracking number : 611281286840
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA370
ชื่อลูกค้า : ปวิณา 0926856810
Tracking number : 820305668464
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA369
ชื่อลูกค้า : kidsty
Tracking number : 820304207866
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA368
ชื่อลูกค้า : ร้านOH แม่จ๋า 0908909904
Tracking number : 820302789191
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA367
ชื่อลูกค้า : เอกพล 0980404863
Tracking number : 619822217921
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA366
ชื่อลูกค้า : โนรยารัตน์ 095662267
Tracking number : 820300558416
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA365
ชื่อลูกค้า : อนุธิดา 0986699620
Tracking number : 820300553332
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA364
ชื่อลูกค้า : สุภาพร 0846513960
Tracking number : 820299725884
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA363
ชื่อลูกค้า : รัตติพร 0870535461
Tracking number : 614460396270
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA362
ชื่อลูกค้า : Norlyne 0937716840
Tracking number : 610706349245
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA361
ชื่อลูกค้า : จารุชา 0845509449
Tracking number : 613106314251
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA360
ชื่อลูกค้า : นันท์นภัส 0924192594
Tracking number : 611594688666
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA359
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ 0922769969
Tracking number : 820295301210
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA358
ชื่อลูกค้า : จิรนันท์ 0850304318
Tracking number : 820295294092
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA357
ชื่อลูกค้า : ศิริกานดา 0969686360
Tracking number : 820295296166
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA356
ชื่อลูกค้า : วิศัลยา(บุษ) 0819411546
Tracking number : 619026897226
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA355
ชื่อลูกค้า : จิรวัฒน์ 0914088771
Tracking number : 6124748777162
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA354
ชื่อลูกค้า : นุชนาถ
Tracking number : RM34000830213
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA353
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ
Tracking number : RM34000830212
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA352
ชื่อลูกค้า : บงแอ๊ดวานซ์ 025593071
Tracking number : 820292420651
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA351
ชื่อลูกค้า : ขวัญฤดี 0942606536
Tracking number : 612920303671
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA350
ชื่อลูกค้า : พรสวรรค์ 0982361043
Tracking number : 618209961272
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA349
ชื่อลูกค้า : เขมจิรา 0895599433
Tracking number : 618565735060
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA348
ชื่อลูกค้า : ธนา 0979465199
Tracking number : 612424936583
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA347
ชื่อลูกค้า : สุพรรษา 0948239263
Tracking number : 616145341103
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA346
ชื่อลูกค้า : วลัยรัตน์ 0818945046
Tracking number : 617778542732
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA345
ชื่อลูกค้า : ภาวรรณ 0801635462
Tracking number : JDOF52493067
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA344
ชื่อลูกค้า : เบบี้แคร์ระยอง 0800989700
Tracking number : SHD0061500048
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA343
ชื่อลูกค้า : เบบี้แคร์บ้านฉาง 0957286717
Tracking number : SHD0061500045
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA342
ชื่อลูกค้า : พรชนก ปานshop
Tracking number : SHD0061300007
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA341
ชื่อลูกค้า : แอมมี่ 0933297824
Tracking number : SHD0061300006
ประเภทการส่งสินค้า : -ด่วนINTER EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA340
ชื่อลูกค้า : อาทิตย์
Tracking number : TH0304CPRKQ6G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA339
ชื่อลูกค้า : อนุธิดา
Tracking number : TH5402CPRKQ2C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA338
ชื่อลูกค้า : นวพรรณ
Tracking number : TH6407CPRKQ0I
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA337
ชื่อลูกค้า : วิไลลักษณ์
Tracking number : TH0301CPRKP6B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA336
ชื่อลูกค้า : ศิริมา 0868829500
Tracking number : 611946683810
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA335
ชื่อลูกค้า : กฤษณะ 0899927424
Tracking number : 616773014804
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA334
ชื่อลูกค้า : ธนญดา สุคนธสิทธิ์ 0946241556
Tracking number : 612915433900
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : MA333
Powered by MakeWebEasy.com